Mesafeli Paket Tur Sözleşmesi

YURT İÇİ / YURT DIŞI PAKET TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR:
Bir tarafta HEPSİTURDA SEYAHAT ACENTELİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – HPSTUR Turizm (Bu sözleşmede kısaca ACENTE diye anılacaktır.) diğer tarafta aşağıda bilgileri yer alan TÜKETİCİ/LER arasında yurt içi/yurt dışı paket turlarına ilişkin olarak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yurt içi/Yurt dışı Paket Tur satış sözleşmesi düzenlenmiştir.
MADDE 2- KONU:
İş bu sözleşmenin konusu; ACENTE'nin, TÜKETİCİ ‘ye www.hepsiturda.com internet sitesinden elektronik ortamda ve yüzyüze satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri, satış fiyatı ve koşulları belirtilen yurt içi/yurt dışı paket tur tatil hizmeti satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
MADDE 3- PAKET TUR SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI:
3.1- Tura katılım isteğe bağlı olup, ancak yeterli katılımcının sağlanması halinde yapılabilmektedir. Tur ile ilgili tanıtım broşürlerinde, tur programında ve tur kayıt (rezervasyon) belgesinde ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Özellikle, satın alınan hizmete; Tüketicinin, Paket Tur kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar, ulaşım, program dışı tüm mal ve hizmetlerin bedeli, vize ve pasaport işlemleri ve hizmetleri, seyahat ve sağlık sigortası, müze- ören yeri giriş ücretleri, ekstra tur bedelleri dahil değildir.
3.2- Tüketici, Paket Tur Sözleşme bedelini, nakit, kredi kartı veya kredi kartı ile Acenteye ait site üzerinden ya da Acentenin belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/Havale yolu ile ödeyebilir.
3.3- Paket Tur Sözleşme bedelinin en az %50’si kayıt anında ön ödeme (kaparo) olarak, bakiyesi ise turun başlamasından en geç 15 gün önce ödenecektir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek sözleşme bedelinin %35’i cayma tazminatı olarak Tüketiciye fatura edilecektir. Ayrıca, ön ödeme (kaparo) olarak alınan bedel, tura katılım güvence tutarı olarak alındığından iadesi söz konusu değildir.
3.4- Özel ürün/promosyonlu paket tur satışlarında tüketici, paket tur sözleşme bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.
3.5- Özel ürün ve erken rezervasyon indirimli paket tur satışlarında, bakiye sözleşme bedeli, turun başlamasından en geç 60 gün önce ödenecektir. Aksi takdirde, ön ödeme bedeli cayma tazminatı olarak Tüketiciye fatura edilecektir.
3.6- Tüketici, Kredi kartlı ödemelerde sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca, Acente tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
MADDE 4- PAKET TURUN İPTALİ:
4.1- Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, turun başlamasına engel teşkil eden; tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşmaması, olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı veya Tüketiciden kaynaklanmayan herhangi bir sebepten dolayı turu iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketici, aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir. Bu durumda, Acente, sözleşmenin iptali veya hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.
a) Acente tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma.
b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma.
c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme. Sözleşmeden dönülmesi halinde, Acentenin, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren Tüketicinin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade etmesi zorunludur.
4.2- Tüketicinin, başlangıcını kaçırdığı paket tura iştirak edeceğini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmemesi durumunda, Acente, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde, tüketiciye herhangi bir bedel iadesi yapılmaz.
MADDE 5- FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ
Acente, sözleşmede yer alan fiyatı; sözleşmede öngörülen hareket tarihinden en az iki gün öncesinde katılımcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla sözleşme bedelinin yüzde beşini geçmeyecek şekilde aşağıdaki hallerde değiştirilebilir:
a) Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.
b) Fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması.
c) Fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması.
MADDE 6- SÖZLEŞMENİN ESASLI UNSURLARINDA DEĞİŞİKLİK:
6.1- Acente tarafından paket turun başlamasından önce, katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile 5. maddede belirtilen sebeplerle yapılan fiyat değişikliği hariç, diğer fiyat değişiklikleri esaslı sözleşme değişikliği olarak nitelendirilir.
6.2- Acentenin, değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini Tüketiciye derhal bildirmesi zorunludur.
6.3-Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde Tüketici, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini Acenteye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir:
6.4- Sözleşmeden dönülmesi halinde Acentenin, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcının ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade etmesi zorunludur.
a) Acente tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma.
b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma.
c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme.
MADDE 7- SÖZLEŞMENİN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ (SÖZLEŞMENİN EKSİK İFASI):
7.1- Tüketici, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği bağımsız hizmet sağlayıcısına ya da Acenteye derhal bildirmek zorundadır. Bu eksiklik giderilmediği takdirde Tüketicinin sözleşme bedelinden indirim talep etme hakkı vardır.
7.2- Acentenin, paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, Acente paket turun devam etmesi için Tüketiciye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve Tüketiciye teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder.
7.3- Tüketici, alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda Acentenin ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren Tüketiciye en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak Acente, o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için Tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.
7.4- Sözleşmeden dönülmesi durumunda, Acente, katılımcının paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.
7.5- Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, Acente, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle Tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumludur.
7.6- Acente, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz:
a) Tüketicinin kusurunun bulunması.
b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.
c) Mücbir sebebin bulunması.
d) Acentenin, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi.
e) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az iki gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Tüketiciye bildirilmiş olması.
MADDE 8- SÖZLEŞMENİN DEVRİ:
8.1- Tüketici, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce Acenteye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren bir üçüncü bir kişiye devredebilir.
8.2- Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, Acenteye karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur. Ancak bu masrafların makul olması ve her halükarda Acente tarafından katlanılan gerçek maliyeti aşmaması gerekir.
MADDE 9- SÖZLEŞMENİN FESHİ:
9.1- Tüketici, fesih talebini Acenteye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
9.2- Tüketici tarafından, Paket turun başlamasından :
• En az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar, zorunlu seyahat sağlık sigortası, vize bedelleri, paket tur ile ilgili yapılan ve geri alınamayacak olan ödemeler (ulaşım, konaklama bedelleri gibi) hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Uçak, tren, gemi ve kara taşıtı ile yapılan turlarda biletler grup bileti olarak alındığından ilgili firmaların iptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır.
• En az 30-21 gün önce yapılan fesihte sözleşme bedelinin %35’i,
• En az 20-10 gün önce yapılan fesihte sözleşme bedelinin %50’si,
• En az 10 gün öncesine kadar yapılan fesihte ise sözleşme bedelinin tamamı, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar, zorunlu seyahat sağlık sigortası, vize bedelleri, paket tur ile ilgili yapılan ve geri alınamayacak olan (ulaşım, konaklama bedelleri gibi) ödemeler için yapılacak kesintilere ek olarak, Cayma tazminatı olarak Tüketiciye fatura edilir. Tüketici, söz konusu kesintileri Acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri fesih/iptal hükmündedir.
9.3- Tüketicinin, turun başlamasından önce, kendisi veya birinci derece akrabalarının vefatı ya da ağır hastalık, kaza, tutuklama ve benzeri olağanüstü durumlarda, bu durumu resmi belgelerle birlikte turun başlamasından önce yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı (e-posta, internet, kısa mesaj ve sair) ile Acenteye bildirmek suretiyle sözleşmeyi feshetmesi (turu iptal etmesi) durumunda, katıldıkları paket tur ile ilgili yapılan ve geri alınamayacak olan ödemeler (ulaşım, konaklama bedelleri gibi) düşüldükten sonra kalan sözleşme bedeli iade edilecektir. Özellikle, uçak, tren, gemi gibi ulaşım için gerekli biletler alındıktan sonraki iptallerde mazeret geçerli olmayıp, biletlerin iadesi yapılmaz. Ulaşım biletlerinde taşıyıcı firmaların iptal ve iade şartları geçerlidir.
9.4- Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.
9.5- Bu madde kapsamında yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin Acenteye ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde katılımcıya yapılması zorunludur.
MADDE 10- MÜCBİR SEBEP:
Acente, tur başlamadan veya tur sırasında meydana gelebilecek olağanüstü durumlarda, her türlü olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, fırtına, savaş, savaş ihtimali, tabi afetler, devletler arası ilişkilerde yaşanan değişiklik ve olumsuz gelişmeler, halk hareketleri, öngörülemez teknik hususlar, iflas, ekonomik kriz ve yasalarda ön görülen diğer mücbir sebep hallerinde ve turun selametini etkileyecek yüksek tehlike yaratan hallerde, programı değiştirmek veya tümü ile paket turu iptal veya tehir etme hakkına sahiptir. Tüketici de, tura çıkmadan veya tur sırasında meydana gelebilecek yukarıda sayılan hallerde ve ayrıca 1.derece yakınlarının yada kendisinin vefatı, ağır hastalık, kaza, tutuklama hallerinde programı değiştirmek veya tümü ile iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumlarda iptal ve fesih koşulları uygulanır.
MADDE 11- PAKET TUR PROGRAMI:
(Yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri- kullanılan ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfı, hareket ve dönüş tarihleri, saatleri ve yerleri- Konaklama tarihleri, türü, yeri ile nitelikleri- Yemek planı- Yolculukta izlenecek güzergah- Paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı ile bu sayıya ulaşılamadığı takdirde paket turun iptalinin bildirileceği tarih- Rehberlik hizmetleri) Paket tur programı; ön bilgilendirme formunda, internette yayınlanmış olan tanıtım sayfalarında, paket tur programında ve tur kayıt (rezervasyon) belgelerinde ayrıca düzenlenmiş olup, iş bu sözleşmede bir kez daha belirtilmiştir.
MADDE 12- GENEL HÜKÜMLER:
1-Tüketici, bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla ve yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacağını, aksi halde Acentenin sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle iade hakkının bulunmadığını, ulaşım, konaklama ve tur esnasında kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan Acente veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle Acente ve/veya çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cmx70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan acente sorumlu tutulmaz. Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, acentenin ayrıca ve açıkça yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar. Acentenin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında; Tüketici'nin Acenteye kayıp veya hasar tutanağı düzenlettirmesi halinde, bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak Acente tarafından eşya sahibi Tüketici'ye ödenir. Acente, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.
2-Vize pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Ancak, turun başlamasından 1 ay önce gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak acenteye teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. Vize işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifinde olduğundan acentenin vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentenin hiçbir sorumluluğu yoktur ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez. Tüketici, yurt dışı konaklamalarında pasaportunu, geçerli vizesini ve nüfus cüzdanını, Kıbrıs, Gürcistan ve yurt içi konaklamalarda ise hasar görmemiş, soğuk damgası görülür ve elle hissedilebilen ve yasal süre içinde geçerliliği olan güncel nüfus cüzdanını yanında bulunduracağını, pasaport veya nüfus cüzdanı ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi, ohal vb.) çıkışının engellenmesi veya Türkiye'den çıkış yapılan ülkede pasaport, vize ve benzeri muamele eksiklikleri ve/veya aykırılıkları nedeniyle ülkeye girişin engellenmesi durumunda, Acentenin hiçbir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu iade veya tazminat yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3-Acente, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, Tüketici'nin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. Acente sorumluluğu dahilindeki hallerde, Tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca Tüketici'ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında Tüketici’ye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin Tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması, Tüketici'nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
4-Tüketici'nin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, Acente yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketici'nin, şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak Acente'ye bildirmesi İyi niyetli Tüketici'nin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.
5-Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan Tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri kişilerin bu sözleşmeyi okuyup onaylaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente'nin, sözleşmede imzası bulunan kişilere ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için Tüketicilere rücu hakkı saklıdır.
6-Paket Turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri 1618 sayılı Yasa'nın 12. Maddesi gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı, Paket Tur bedeli kadardır. Tüketici, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere Paket Tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.
7-Acente’nin, Sözleşmeye Kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.
8-TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün /hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, tanıtım broşürünü okuduğunu ve teslim aldığını ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
9-ACENTE, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ'ye karşı sorumludur. İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği Acente yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10-Hizmetin ifasından sonra Tüketici'ye ait kredi kartının Acente'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Acente'ye ödememesi halinde Tüketici, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.
11-Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. ve 4. kişi olarak kalmaları halinde uygulanır. Otel konaklamalarında 0-6 yaş ayrı yatak verilmez. Ulaşım araçlarında 2 yaşını dolduran çocuklar için koltuk alma zorunluluğu bulunduğundan, ücrete tabidir.
12-Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yaş gb) doğru olmadığının Tespit edilmesi halinde, bu çocuklar içinde derhal ve tamamen ödeme yapılacak ve her türlü tazminde bulunulacaktır.
13-Paket tur programı ve paket tur tanıtım broşürü, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, taraflar için bağlayıcıdır.
14-Paket tur sözleşmesine konu hizmetlerle ilgili; hareket, dönüş tarihi ve saatleri ile kesintiler dahil paket turun süresi, paket tur sırasındaki duraklama yerleri ve nakil bağlantıları dahil turun güzergahı, ulaşım araçlarının cinsi, konaklama yeri ve sınıfı, bunların süreleri, yemek öğün sayısı, varsa rehber ve ücreti ile paket tura dahil diğer hizmetlere ilişkin bilgiler, Tüketiciye verilen ve bildirilen ve iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan tur kayıt formu, tanıtım broşürü ve voucher belgelerinde yer almaktadır.
15-Acente, sorumluluğu dâhilindeki hallerde, Tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümleri uyarınca, Tüketiciye bedel iadesi veya ikame hizmet sunumu şeklinde tazmin edebilir. Ek veya ikame hizmetlerin, Tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması Tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
16-Acente, Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında Acente, hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici, bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip tüketilmeyen hizmet bedelini iade alma hakkına sahiptir. Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden acente sorumlu değildir. Sözleşmedeki uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket yeri, saat ve sefer sayıları geziden önce acenteden kontrol edilmelidir. Herhangi bir sebepten dolayı ulaşım araçlarına bağlı olarak veya olmayan sebeplerden değişiklik yapılabilir. Acentemiz tur hareket detaylarını yolculara bildirmekle birlikte yolcularımızda bu detayları öğrenmekle yükümlüdür.
MADDE 13- YETKİLİ MAHKEME:
Paket tur sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; Türk hukuku (iş bu sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasa ve Yönetmelik hükümleri) uygulanacak olup, taraflar, yasal sınırlar içinde Tüketici Mahkemelerine ve/veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilirler. Uyuşmazlıkların çözümünde Yetkili Mahkeme; Samsun Mahkeme ve İcra daireleridir. MADDE 12: Tüketici, sözleşme konusu ürünün/hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya ilişkin bilgiler ile tanıtım broşüründe ve tur programında yazılı olan tüm hususlarda ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. İş bu paket tur sözleşmesi 12 maddeden ve ekleri olan paket tur programı ve paket tur tanıtım broşüründen oluşup, taraflarca iki nüsha olarak hazırlanmış, okunmuş, kontrol edilmiş ve .… /…. / 2021 tarihinde akdedilerek kabul edilmiş ve bir nüshası Tüketiciye verilerek yürürlüğe girmiştir.
PAKET TURUN ISMI, SURESI VE NITELIKLERI:
Tur İsmi :
Süresi :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :
HİZMETİ ALAN(LAR) ADINA DÜZENLENMİŞ OLAN BU SÖZLEŞMEYİ ve TURA İLİŞKİN BROŞÜRÜ, ÜCRET VE MASRAF DÖKÜMÜNÜ OKUYUP, ANLAYIP KABUL EDEREK BİRER NÜSHALARINI TESLİM ALDIM.
Acente:
Tüketici:

  • hepsiturda İŞTİRAKLERİ
  • hepsitransfer
  • hepsigezide
  • hepsimice
  • hepsivize